ערכת שאלות לפוליטיקאים

איפה האופוזיציה בישראל? טור אורח מאת אורי קליינר

הדפיסו את הכתבה

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

אורי קליינר

| אורי קליינר |

המקור נכתב כתגובה לפרק 5, "האופוזיציה", בהסכת המדריך לדמוקרטיה עם תומר אביטל

"בלי אופוזיציה אין דמוקרטיהבלעדיה – עצם חירות האדם נתונה בסכנה", כך נאם מנחם בגין בזמן הרכבת הממשלה התשיעיתהמשמעות של אופוזיציה משתנה בין מדינות ושיטות ממשלתפקידה המהותי ואופן פעולתה המיטבי הם פועל יוצא של התרבות המקומית והתרבות הפוליטית בה היא מתפקדתדבר אחד במשותף לכל השיטות הפוליטיותדרך היווצרות האופוזיציה.

לכל אחד מאיתנו דעה על מגוון נושאיםבזמן הבחירותאנו תרים אחר המפלגה בעלת הרעיונות הדומים ביותר לשלנוכנראה לא נמצא מפלגה שנסכים איתה בכל הנושאיםאו בסדרי העדיפות שלהם.

חלק מהרעיונות יזכו בהנהגה בעוד רעיונות אחרים יישארו בחוץאבל הרעיונות שהפסידו לא נכנעיםהם יתנגדו לרעיונות השולטיםמשום שמטבע האדם להניח שהוא הצודקכמו שאמר מנחם בגין: ”בעוד הממשלה משוכנעת שהאופוזיציה תוקעת מקלות בתוך גלגלי העגלה הנמצאת במעלה ההרמאמינה האופוזיציה שהיא עוצרת בעד העגלה המידרדרת אלי תהום".

כאשר במערכת הפוליטית יש שתי מפלגות עיקריותכמו בבריטניה ובארה”בניתן לראות את האופוזיציה הטהורה הזוכל מפלגה תחזיק בעמדות מנוגדות לשניהלמפלגה השלטת כמעט לא תהיה התנגדות מבית ואילו מפלגת האופוזיציה תמתג את עצמה כחלופה הנכונהכאידיאולוגיה היחידה שיכולה להציל את המדינה מהמשבר אליו היא נקלעה.

אופוזיציה כזו תקים ממשלת צללים שתציג את החלופה האידיאולוגית לפעולות הממשלההיא תזהה כל בעיה כמשבר ותביע הסתייגות מכל פעולה שהמפלגה השלטת עושהפעורה תהום אידיאולוגית בין שני המחנות ושתי המפלגות משוכנעות באמת ובתמים שהמפלגה השניה טועה.

האם האופוזיציה שלנו חלשה מכיוון שהיא מפוצלת להרבה מפלגות קטנות? במערכת פוליטית כמו שלנושבה על מגוון מפלגות ודעות להתאחד כדי ליצור קואליציה לשלטוןאין אופוזיציה מוחלטת לממשלה. מפלגות בעלות דעות קרובות במגוון נושאים יכולות להישאר באופוזיציה ואילו מפלגות בעלות זיקה רק בנושאים בודדים יכולות להיכנס לקואליציהבשיטה הישראלית המפלגות רוצות לייצג את קהל הבוחרים שלהןאולםמכיוון שהשיטה מאפשרת קשת רעיונות בכנסת ובממשלההמטרה העילאית של המפלגות לא אמורה להיות הפלת השלטוןאלא לקדם את ציבור הבוחרים שלהם ולהביע בקול ברור וחזק את התנגדותם למהלכים שפוגעים בו.

חשוב לזכור כי למפלגות החברות בקואליציה קווים מנחים המאגדים ביניהם ומטרה משותפת אליה הם רוצים להנהיג את המדינה בשנים הקרובותלמפלגות באופוזיציה אין דבר במשותףהן השאריות מתהליך הרכבת הקואליציהבכנסת ה– 19 מרצ ויהדות התורה היו יחד באופוזיציה למרות שאין ביניהן כמעט שום קשר.

אורי קליינר

אם כן מטרות כל המפלגות הןלייצג ולקדם את המיעוטים שבחרו בהםולפקח על מפלגות השלטוןגם אם המפלגה עצמה בשלטוןכתוצאה משתי המטרות הללו המפלגות מבצעות שני תפקידים נוספים.

בתפקיד הראשוןהן מבקרות את המפלגות האחרותהביקורת הזו מראה על מחלוקת אידאולוגיתמפלגה ללא אידאולוגיה ייחודית סופה לדעוךולהתאחד עם מפלגה דומה לה (“התנועה”, “קדימה” ואחרות).

ובתפקיד השני הן מציגות חלופה בועטת וחיה למפלגות אחרות משום שהן מאמינות שהאידאולוגיה שלהן היא הנכונה והיחידה שצריכה להתקייםהתפקידים הללו לא מבוצעים רק על ידי מפלגות האופוזיציהבמיוחד לא בישראל.

למעשההאופוזיציה היעילה ביותר בישראל נמצאת בתוך הקואליציה, אך כאשר היא פועלת במקום להריעה לה מבקרים אותההאם המפלגות החרדיותכאשר הן עוצרות עבודות בשבת לא ממלאות את תפקידןהן מייצגות את ערכי בוחריהןמבקרות את המפלגות שמאשרות חילול שבת בפרהסיא,ונותנות חלופות לביצוע העבודותזו רק דוגמה אחתיש דוגמות כאלה בכל מפלגהאפילו מתוך מפלגות השלטון.

מצאנו שמפלגות השלטון מבצעות את תפקידי האופוזיציה יותר טוב מהאופוזיציה עצמההן מבקרות אחת את השניה ומגבילות זו את זוועלינו לשמוחהשיטה הזו מבטיחה שההחלטות שעוברות יהיו נסבלות עבור רוב מפלגות השלטוןזו פשרהאם יש פשרה ישנם איזונים ובלמים.

*

יש שתי אופוזיציות בישראל: ההתנגדות שמפלגות השלטון מציבות אחת לשניה, והאופוזיציה בכנסתהמפלגות באופוזיציה איבדו את האמון בצדקת דרכןלא משתמשות בכלים הדמוקרטים כראוי ולא מבינות את השיטה לעומק.

הן מתנהגות כאילו בישראל דמוקרטיה רובית ותפקידן להפיל את הממשלהלכן הן מרבות להשתמש בהצעות אי אמון שזוכות להתעלמות מוחלטת מהתקשורתחברי האופוזיציה עסוקים בשיטור קטנוני של הממשלה באמצעות שאילתות תפלותלו ייצגו את קהל בוחריהן השאילתות שלהם היו נשכניות ומועילות בהרבה.

יאמר לזכות מפלגות האופוזיציה שהן מנסות למתג את עצמן כחלופה רעיונית לשלטוןאך בכלים הלא נכונים. הן מנסות להראות שמפלגת השלטון טועה בכלומהיסודוכשהממשלה כן מצליחההן לא יכולות להצביע על כשל רעיוני מובנה שבפתרון שבגללו אין מדובר אלא בהצלחה ארעיתהסיבה לכך היא שבאופוזיציה לא מאמינים שיש כשלאלא פשוט מעבירים ביקורת אוטומטית על הממשלההצרימה הזו לא נעלמת מעיני הציבור והיא מביאה להתדרדרות במוניטין המפלגות.

אילו צעדים האופוזיציה צריכה לנקוט כדי להיות משמעותית בישראל?

מכיוון שאין שום קשר בין המפלגות באופוזיציה יש לבטל כל מראית עין של חיבור ביניהןאין להתייחס אליהן כמקשה אחת ולכן צריך לבטל את תפקיד ראש האופוזיציה.

אם נסתכל על הכנסת נראה שני מבנים דומיםקואליציה עם ראש ממשלה ואופוזיציה עם ראש אופוזיציהכמו שכל חברות הקואליציה חולקות באחריותבהצלחות ובכישלונות של הממשלה כך כל חברות האופוזיציה חולקות בהצלחות ובכשלונות ובהתבטאויותהמעשים של מפלגה אלמונית משפיעים על מפלגה פלונית כאשר אין ביניהן כל קשר אידאולוגי או תפעולי.

בנוסףתפקיד ראש האופוזיציה נותן כח עודף לאחת ממפלגות האופוזיציה ללא כל סיבהמפלגה שלא עשתה דבר כדי להגיע למעמד זה ויכול להיות שהיא גדולה רק במנדט אחד מהמפלגה שאחריהמפלגה שיכולה להחזיק בדעות מנוגדות למרבית האופוזיציה או בעלת דעות דומות למפלגת השלטון.

אחרי פירוק הקשרים המזויפים בין המפלגות הן יכולות להתחיל להפיץ את האידאולוגיה שלהן. לא חסרים כלים לעשות זאתהצעות חוקהסתייגויות מועטות וממוקדותפעילות ערה ומכוונת בוועדות הכנסת תוך ניצול העומס על חברי הקואליציהכנסים וביקורי בית בכל רחבי הארץהפגנות והכנה מתאימה לראיונות בתקשורתהצעד האחרון הוא יצירת תדמית מהמעשיםעל חברי הכנסת ליזום את הפצת המידע על הפעילות שלהם בכל אמצעי התקשורתלרוב האוכלוסיה אין פנאי לצפייה בשידורי הועדות ובהתנהגות חברי הכנסתללא נקיטת יוזמה תקשורתית המפלגות נתונות לחסדי התקשורתשגם ככה ממעטת לסקר את פעילות הכנסת.

חוץ מכלים בונים לרשות המפלגות באופוזיציה כלים לעומתייםכלים אלו עוצמתיים יותר ככל שמשתמשים בהם פחות.

לפעמים מפלגות האופוזיציה מנסות לפתות חברי קואליציה לערוק לאופוזיציהחברי כנסת נבחרים כחלק מרשימהנטישת סיעה הוא מעשה קיצוני ואף אנטידמוקרטיביטוי טוב יותר לרעיון הוא פיתוי מפלגה שלמה לערוקאין סיבה ש"יש עתידו"המחנה הציונילא ישתפו פעולה עם "כולנומדי פעם,יפתו אותם לדחוק עד הקצה את ההסכמים הקואליציונים ואת חופש הפעולה שלהםאו לעבור לחלוטין לאופוזיציה.

נוהג הקיזוזים הוא נוהג שפוגע אנושות באופוזיציההאופוזיציהשגם ככה מתקיימת במיעוטלא יכולה להרשות לעצמה לוותר על הזדמנות לרוב. אם חבר כנסת מהקואליציה החליט מסיבה כזו או אחרת שהנוכחות שלו במליאה לא חשובה מספיקהוא מסתכן בהפלת חוקביטול הקיזוזים ימנע אי נעימויות אחרות כמו אי קיזוז חולים ואבליםאם ביוםיום אין מקזזיםאף אחד לא יצפה לכך והקואליציה תמצא דרכים אחרות להתמודד.

מפלגות האופוזיציה יכולות לייצר כלים חדשים. הן יכולות לשתף משאבים וכח אדם העומד לרשותם כדי לרכז מאמץ בנקודת חולשה של הממשלההן יכולות לנצל את העומס על חברי הקואליציה כדי להשחיל סעיפים לחוקים בדיוני הוועדותלהשיג נתוני אמת מהמשרדים ואף להעביר ביקורת על הממשלה דרך הועדות.

השיטה שלנו ייחודית וחריגה בנוף הדמוקרטי ולכן חדשות לבקרים עולים קולות לשינוי המבנה הדמוקרטיאחרי שבעים שנה אין זה רעיון טובהשיטה מתאימה לאופי העם ואנו התרגלנו לשיטההכנסת צליחה לשרטט את הגבולות בין הרשויות אך להימנע מלהכינס לאופן תפקודן.

מצד אחד אין להגביל את מספר השרים וסגני השרים – כדי לתת כמה שיותר חופש בזמן הרכבת הקואליציה וכך לייצר קואליציה גמישה.

מצד שניובניגוד לנטען בהסכתאין לכפות מתאם בין ועדות הכנסת למשרדי הממשלהחברי הכנסת דואגים לנושאים בחיינו שהממשלה לא בהכרח שמה עליהם דגשהוועדה לקידום מעמד האישה לא היית קיימת לו מתאם כזה התקייםהכנסת החליטה שזהו נושא חשוב מספיק ויש בסמכותה לפקח על כלל משרדי הממשלהחברי כנסת יכולים לפקח על הממשלה כולה באמצעות כל ועדה וועדהאין הם מוגבלים למשרד אחדעובדה זו נותנת יתרון לחברי האופוזיציה בכך שהקואליציה לא תסנדל אותם בוועדות המקושרות למשרדים קטנים ופחות רלוונטים.

בסופו של דבר צריך לזכור שהקואליציה היא הרוב ובאופוזיציה יש הרבה בודדיםלקואליציה תמיד יהיה יתרון וכך נכון – דמוקרטיה היא שלטון הרוב.

בישראלבזכות השיטה שלנויש שתי אופוזיציותהאופוזיציה שמורכבת מכל המפלגות שלא בקואליציה והשנייה מההתנגדות הפנימית של מפלגות הקואליציה אחת לשניהמפלגות ההתנגדות מבצעות את תפקידן נאמנה אך מפלגות האופוזיציה איבדו את דרכןבגלל התפיסה השלטת בקרב מפלגות האופוזיציה והציבור בישראלתפיסה שמנוגדת למציאות הפוליטיתמפלגות האופוזיציה לא מבצעות את תפקידן.

הצעדים ליציאה מהקיפאון פשוטיםלהבין את המציאות הפוליטית האמיתית בישראללהציע חלופה ערכית ואידאולוגית לשלטון ולפעולבמישריןלקידום הנושאים הקרובים ללב ציבור הבוחררק כך נקבל שיח ציבורי מעמיקרק כך נקבל אופוזיציות רעיוניות.

בלי אופוזיציה אין דמוקרטיהבלעדיה – עצם חירות האדם נתונה בסכנה” –  מנחם בגין.

אורי קליינר הוא סטודנט למדעי הצמח (ukleiner@gmail.com)

יש לכם הערות, הארות או ביקורת על הכתבה? מכירים מידע או סיפור שאנחנו לא?

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

מאת תומר אביטל

תומר אביטל
מייסד-שותף, לשעבר כתב ועורך ב"שקוף".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

הירשמו לניוזלטר השקוף ונעדכן אתכם אחת לשבוע על כל החשיפות, התחקירים והפרסומים שלנו. מבטיחים לא לשלוח ספאם!

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.