תקנון הצטרפות לשקוף

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותת "שקוף – עיתונות למען שמירת הדמוקרטיה" (להלן: "שקוף").

אנו מודים לך על נכונותך לתרום. תרומתך תשמש לקידום מטרות שקוף ותסייע בהגשמתן.

מתן תרומה מהווה מתן הסכמה לאמור בתנאים המפורטים כדלקמן:

 1. שקוף מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כספים לטובת פעילותה, לפי שיקול דעתה.
 2. התורם מאשר כי תרומות שתרם בעבר לאחד מהמיזמים המפועלים בידי העמותה יועברו לטובת פעילות שקוף בכללותה, לפי שיקול דעתה.
 3. מסירת פרטים כוזבים עלולה להיחשב לעבירה פלילית ומנוגדת לכללי אתר זה.
 4. התורם מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אולם, במידה והתורם הוא קטין (מתחת לגיל 18) או פסול דין או אינו כשיר פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
 5. תורם רשאי לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני (contact@shakuf.co.il) בבקשה לביטול התרומה בתוך 14 ימי עסקים מיום שתרם. נבטל את החיוב בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי/פייפאל (PayPal). במידה ושקוף תחויב בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם בעמלה כאמור.
 6. הגבלת פרטיות: שקוף מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג'.
 7. אספקת השירות: לאחר סיום ההרשמה והתרומה, תשלח לתורם הודעת אישור למייל על התרומה.
 8. ידוע לתורם כי הפרטים ישמשו את שקוף לצורך משלוח עדכונים מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים, אלא אם הודיע התורם על אי רצונו לקבל דיוור זה.
 9. תרומה העולה על 20,000 ש״ח (נכון למועד כתיבת התקנון) תדווח לרשויות המוסמכות עם פרטי התורם. אם אינכם מסכימים לכך, צרו עמנו קשר (contact@shakuf.co.il) לפני העברת התרומה. שקוף תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. בשלב זה, התרומות לשקוף אינן מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 10. שקוף נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתם, התורם מאשר כי שקוף לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתורם ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.
 11. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 12. שקוף רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
 13. שקוף שומרת את הזכות לדחות קבלת תרומות או לבטל המשך תרומות קיימות מכל גורם שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.
 14. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים גם יחד. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לתרום באמצעות אתר אינטרנט זה. 

מאה תודות לכולכן ולכולכם!

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.