ערכת שאלות לפוליטיקאים

מבט מבפנים על ליקויי ההסתדרות

הלוואות ותרומות שלא כדין, אי-קיום בחירות לוועדים, סיעות גרעוניות, אי-סדרים בניהול הכספים - אלו כמה מן הליקויים העולים מתוך דו"ח המבקר הפנימי של ההסתדרות, אשר הגיע לידי קרן התחקירים. המסמך השנתי בוחן את ההתנהלות של מוסדותיו של האיגוד המקצועי הגדול בישראל בהיבטים תפעוליים, פיננסיים וארגוניים. וגם - מי חסין מבדיקה בדו"חות האחרונים של המבקר הפנימי?
הדפיסו את הכתבה

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

הדו"ח עב הכרס (מתפרש על כ-600 עמודים) מתמקד בשנים 2012-2014 והוגש ביולי 2015, כבכל שנה, לעיונם לחברי בית נבחרי ההסתדרות, לחברי הנהגת ההסתדרות, ליושבי ראש המרחבים ולכל יתר בעלי התפקידים הבכירים בארגון.

"בדו"חות מפרט המבקר הפנימי פעולות, שיש בהן סטייה מעקרונות החיסכון והיעילות או פגיעה בטוהר המידות, שלדעתו מן הראוי לדווח עליהן", נכתב באתר המבקר הפנימי של ההסתדרות. "כן הוא מביא בדו"חות את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם".

על-פי אתר ההסתדרות, לאחר הגשת הדו"ח לבעלי התפקידים בהסתדרות, הוא אמור להתפרסם ולהפוך לנחלת הציבור. אלא שאף אחד מן הדוחות אינו נגיש בצורה מקוונת.

בדיקת הדו"חות השנתיים האחרונים של המבקר הפנימי מעלה כי ישנן סוגיות שבאופן עקבי אינן נבדקות, למרות שהן מצויות תחת סמכותו של המבקר. כך לדוגמה, במסגרת הדו"חות האחרונים לא נערכה ביקורת על הוצאות לשכת יו"ר ההסתדרות, וכן לא נבדק התקצוב לדרור ישראל, תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד, המשמשת גם כזרוע ביצועית של ההסתדרות בהפגנות וחבריה פעילים בהחתמה וצירוף של חברים חדשים במקומות עבודה. עפ"י דיווחים, תקציב דרור ישראל נוסק משנה לשנה ועומד על כ-12 מיליון שקלים

קרן התחקירים בחנה את הדו"ח אשר הוגש לנבחרי ההסתדרות ב-2015, וליקטה עבורכם את ממצאיו הבולטים, בדגש על סיעות ההסתדרות ועל מרחבי הפעילות הגאוגרפית של הארגון. לאחר סיכום הממצאים, תוכלו למצוא את הדו"ח המלא על פרקיו המרכזיים.

הכנסות והוצאות של הסיעות הפוליטיות בהסתדרות (2012-2013):

סיעת אופק

 1. בתאריך 2014.4.8 ,התפלגה סיעת אופק מסיעת בית חברתי. במהלך שנת 2014 החלה הסיעה בהליכי רישום כיישות ללא רשם בחוק. למועד הביקורת, הפעילות הכספית של הסיעה מנוהלת, עדיין, במסגרת עמותה.
 2. הסיעה נתנה הלוואה לעובדת הסיעה, בניגוד לאמור בחוקת ההסתדרות.

סיעת הליכוד

 • הסיעה ניכתה והעבירה את כספי הפנסיה לעובדיה, באיחור

סיעת חד"ש

 1. תוצאות הפעילות הכספית של הסיעה לשנת 2013 הסתיימו בגירעון של 628,654 שקל
 2. הסיעה נתנה הלוואות לעובד הסיעה, בניגוד לאמור בחוקת ההסתדרות.

סיעת עוצמה

 1. תוצאות הפעילות הכספית של הסיעה לשנת 2013 הסתיימו בגירעון של בגירעון של 147,780 שקל
 2. הסיעה קיבלה תרומות כספיות מתאגיד בע"מ ומתורמים פרטיים, שאינם חברי הסתדרות. הנחיית היועמ"ש להסתדרות, אוסרת על קבלת תרומות, כאמור לעיל (יש תגובה מיו"ר הסיעה).
 3. תקנון הסיעה טרם אושר בנשיאות בינ"ה ולא הועבר לבחינת היועץ המשפטי להסתדרות, זאת בניגוד לאמור בחוקת ההסתדרות.

סיעת בית חברתי

 1. תוצאות הפעילות הכספית של הסיעה לשנת 2013 הסתיימו בגירעון של 411,122 שקל
 2. תקנון הסיעה טרם אושר בנשיאות בינ"ה ולא הועבר לבחינת היועץ המשפטי להסתדרות, זאת בניגוד לאמור בחוקת ההסתדרות.

במרחבים:

תל אביב

 1. בחירות לוועדי עובדים – האגף לאיגוד מקצועי במרחב לא ערך מעקב אחר ביצוע בחירות לוועדי העובדים במקומות העבודה שבטיפולו. מתוך 281 ועדים, שבטיפול המרחב, לא התקיימו במועדן בחירות ב-64 ועדים
 2. הלוואות (קופת עזר) – נמצא ליקוי מהותי בהפרדת הסמכויות לאורך תהליך אישור מתן ההלוואות לעובדים – התהליך מבוצע על-ידי אחראית מתן ההלוואות ללא קיום פיקוח, מעקב ובקרה נאותים.
 3. הסכמים וחוזים עם ספקים – נמצא ליקויי מהותי בהפרדת הסמכויות בתהליך הרכש: הטיפול לאורך כל התהליך מבוצע על-ידי יזם הרכש – ללא קיום פיקוח, מעקב ובקרה נאותים.

נגב

 1. שיתוף פעולה עם מכללת "אתגר" – עלות שיפוץ חדרי הלימוד חרגה באופן מהותי מהערכת העלות המקורית
 2. תכנית עבודה שנתית – המרחב פעל במשך שנים ללא תכנית עבודה שנתית, ללא יעדים מוגדרים, ללא לוחות זמנים לביצוע מטלות וללא מידע על תכנון מול ביצוע לצורך הפקת לקחים
 3. מקורות הכנסה עצמיים – בנוסף להפעלת מרכז לקורסים והשתלמויות, משכיר המרחב חדרי לימוד לשוכרים חד פעמיים. נמצא פער גדול, בתעריפים הנגבים בגין השכרת אותם חדרי לימוד, לגופים שונים.
 4. הפרדת תפקידים – נמצא ליקויי מהותי בהפרדת הסמכויות לאורך תהליך העבודה של גזברית המרחב – לגזברית המרחב קיימות הרשאות לביצוע פעולות כספיות, ללא קיום פיקוח, מעקב ובקרה נאותים.
 5. רכש – קיים ליקויי מהותי בהפרדת הסמכויות בתהליך הרכש

נצרת

 1. תקציב – לא בוצעו על-ידי המרחב שלבי הכנה ואישור התקציב, בהתאם לתקנון. לא נמצאו נתוני תקציב מול ביצוע לשנים שנבדקו (לא ניתן לאתר מגמות וחריגות מהתקציב)
 2. הפרדת תפקידים – נמצא ליקויי מהותי בהפרדת הסמכויות, במהלך עבודתה של גזברית המרחב. פעולות כספיות רבות מבוצעות על-ידי עובדת אחת ללא קיום פיקוח, מעקב ובקרה נאותים.
 3. סניף יפיע הוקם בהחלטה היסטורית שלא נמצא לה אישור. יו"ר המרחב מסר, שסניף יפיע מתנהל, בפועל, באופן עצמאי ללא פיקוח ובקרה של המרחב.

מרחב משולש דרומי

 1. תכנית עבודה שנתית – לא נמצאה תכנית עבודה של המרחב לשנת 2012 ;לא הוצג דוח מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה לשנת 2013
 2. תקציב וכספים – נמצאו פערים גדולים בין ההוצאה בפועל לרשום בביצוע התקציב

אחרים

מכון אבשלום

 1. מטרות המכון – משרד המבקר השווה בין מטרות העמותה, על-פי התקנון, לעומת יישומם בפועל. נמצא, שהמכון לא מימן ביצוע מחקרים הנוגעים ללימודי ארץ ישראל; לא חילק מלגות או מענקים; מאז הקמת המכון לא הוענקו תוארי כבוד כלשהם מטעמו. במרחבי ההסתדרות אין כיום חוג, קורס או פעילות מטעם המכון
 2. הוצאות מימון – לא היתה התאמה בין סעיף הוצאות המימון בדו"ח על הפעילויות לבין התקציב.
 3. רכש לינות והסעות – לא נמצא תיעוד כיצד ואיך בוצע רכש הלינות; חל גידול בהוצאות עבור הסעות בשיעור של %43 בין השנים 2013-2012.

תשלומים לספקים, נותני שירותים וזכאים

 • הוראות תשלום – חלק מיחידות ההסתדרות אינן מעבירות את הוראות התשלום והאסמכתאות הנדרשות במועד; מדגמי הביקורת העלו מספר מקרים של אי עמידה בתנאי תשלום, ממוצע העיכובים עמד על כחודשיים ובאחד המקרים נרשם עיכוב של חצי שנה בביצוע תשלום; ב-%86 מתוך מדגם הצעות המחיר, נמצאו ליקויים. במרבית המקרים לא צורפו הצעות מחיר כלל.

בטיחות וגיהות בהסתדרות:

 1. בהסתדרות לא גובשה מדיניות כתובה בנושא בטיחות וגיהות ולא נערך סקר סיכונים
 2. לא נקבעו נהלים והנחיות בנושא הבטיחות והגיהות בהסתדרות
 3. בשנים 2013-2012 אירעו 11 תאונות עבודה (שאינן תאונות דרכים) לעובדי ההסתדרות. לא נערכו תחקירים לאחר אירועים אלו.

הדו"ח המלא של המבקר הפנימי לשנת 2014:

 1. בטיחות וגיהות בהסתדרות העובדים החדשה
 2. הכנסות והוצאות של הסיעות הפוליטיות בהסתדרות הכללית החדשה בשנים 2012 – 2013
 3. מרחב תל-אביב-יפו
 4. מרחב הנגב
 5. מרחב נצרת
 6. מרחב משולש דרומי
 7. מכון אבשלום
 8. תשלומים לספקים, נותני שירותים וזכאים
יש לכם הערות, הארות או ביקורת על הכתבה? מכירים מידע או סיפור שאנחנו לא?

רוצה את מיטב הכתבות והתחקירים של שקוף ישירות לתיבה? פה נרשמים לניוזלטר:

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שקוף הוא כלי התקשורת העצמאי הגדול בישראל. פה תקראו עיתונות חוקרת, מעמיקה וביקורתית, בתחומי הון-שלטון-עיתון, עבודת הכנסת, משבר האקלים ועוד.

"עצמאי" אומר שכל המימון שלנו, מהשקל הראשון ועד האחרון, מגיע רק מ- 9,161 איש ואישה בדיוק כמוך. אנחנו לא לוקחים אגורה מבעלי הון או קרנות, אין פרסומות ואנחנו משוחררים משיקולי רייטינג. זו מהפכה: אנחנו היחידים בישראל שפועלים במודל הזה, באופן שמבטיח שנעשה עיתונות נקייה מאינטרסים ומלחצים פוליטיים, כזו שנכנסת לעובי הקורה ולא פוחדת לומר את האמת. כל תמיכה, בכל סכום, מאפשרת לנו להמשיך ולשנות את המציאות הישראלית, למען כולנו.

משוב על האתר החדש

אנחנו בתקופת הרצה, נשמח לכל פידבק.

הירשמו לניוזלטר השקוף ונעדכן אתכם אחת לשבוע על כל החשיפות, התחקירים והפרסומים שלנו. מבטיחים לא לשלוח ספאם!

תודה על המשוב!

בזכותך אנחנו משתפרים כל הזמן.

אם עדיין לא הצטרפת כמו"ל – אפשר לעשות את זה כאן.

מערכת שקוף.