Police officers and prison guards at the scene of a prison escape of six Palestinian prisoners, outside the Gilboa prison, northern Israel, September 6, 2021. Photo by Flash90 *** Local Caption *** ëìà âéìáåò
òî÷ éæøàì
ùáñ
ùéøåú áúé äñåäø
îçáìéí
ëìà âìáåò
áøéçä
áåø
îùèøä
ôùò
ñåäøéí
ñåäøåú

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.