A station of wind turbines and remains of an old army post, on Tel Assania mountain, in the Bashan district of the Golan Heights, with the Hermon Mountain in the background, northern Israel, on April 8, 2017. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ðåó
øîú äâåìï
âáåì
éùøàì
ñåøéä
öôåï
îåöá öáàé
öáà
úçðú øåç
èåøáéðä
èåøáéðåú øåç
úì òñðéä
çáì äáùï
äø çøîåï

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.