**FILE** Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu (L) and cabinet secretary Avichai Mandelblit raise a toast at the first cabinet meeting of the Israel's 34th government at the PM's office in Jerusalem on May 15, 2015. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** éùéáú îîùìä
áéáé
øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå
ãâì éùøàì
îîùìä 34
éùéáä øàùåðä
îîùìú éùøàì
éùéáú ÷áéðè àáéçé îðãìáìéè
îæëéø äîîùìä

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.