Greenpeace and other environmental organizations protest outside the Jerusalem Supreme Court during a hearing on oil drilling in the Golan Heights, on December 23, 2014. *** Local Caption *** àôé àéúí éåùá øàù çáøú àô÷ áãéåï ááéú äîùôè äòìéåï áéøåùìéí
ðôè
çéôåùé
÷éãåçé ðôè
âøéðôéñ
äôâðä
îéöâ
àøâåðéí éøå÷éí

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.