Mayor of the southern Israeli city of Ashdod, Dr.Yechiel Lasri (L), Minister of Transportation Yisrael Katz ( 2L), Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C), Minister of Finance, Yair Lapid (R) and Chinese Ambassador to Israel Gao Yanping (not seen) at a signing ceremony at the Prime Minister's office in Jerusalem on September 23, 2014. After three months of negotiations, Israel and China Harbor have reached terms for the Beijing company to begin construction on a private port in Ashdod. Photo by Noam Revkin Fenton/FLASH90 *** Local Caption *** éçéàì ìñøéý
øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå áè÷ñ çúéîä òì ä÷îú äðîì äçãù
áîùøã øàù äîîùìä áéøåùìéí
ùø äàåöø éàéø ìôéã
ùø äúçáåøä éùøàì ëõ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.