Israelis attend a rally calling to act against the climate change at haBima Square in Tel Aviv, December 20, 2020. Photo by Tomer Neuberg/Flash90 *** Local Caption *** ëãåø àøõ
ñáéáä
àéëåú äñáéáä
à÷ìéí
à÷åìåâé
äôâðä
îçàú äà÷ìéí áëéëø äáéîä
îùáø äà÷ìéí åäîùáø äà÷åìåâé
ôòéìéí

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.